Privacyverklaring

Als je een van onze websites of apps bezoekt, informatie aanvraagt via onze websites of apps, telefonisch contact met ons opneemt en/of je bij ons aanmeldt, of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de platformen die eigendom zijn van MHCO. MHCO is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en (online) bronnen die op onze Platformenworden genoemd.

Wanneer je vragen hebt over dit privacyreglement of een klacht hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan dan kun je contact opnemen [email protected].

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om bijvoorbeeld je naam, contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode, gezondheidsgegevens, bankgegevens, etc.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

MHCO is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat MHCO de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat MHCO verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving, te bereiken via [email protected].

Beeldrecht

Tijdens de trainingen, wedstrijden en hockey gerelateerde activiteiten bij MHCO worden regelmatig foto's genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van MHCO, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de Website en/of App en/of Sociale Netwerken van MHCO verschijnen. Indien hiertegen bezwarenbestaan dient dit via [email protected] kenbaar te worden gemaakt. Betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop Gebruiker niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd. Portretten van Leden kunnen worden opgenomen op Website en/of App ten behoeve van teamidentificatie.

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

De KNHB verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door MHCO:
 • om contact met je te kunnen opnemen;
 • om jou informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (leden- en overige) overeenkomsten;
 • voor het informeren en adviseren;
 • voor het doen van aanbiedingen;
 • voor het uitvoeren van onderzoeken;
 • voor het afhandelen van klachten en complimenten;
 • voor het uitvoeren van tuchtrechtelijke zaken;
 • om belangenbehartiging te kunnen uitvoeren.

Verder gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij MHCO te vergroten en om je te informeren over onze activiteiten.

Hierbij trachten wij rekening te houden met jouw voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op informatie van MHCO, dan biedt MHCO jou altijd de gelegenheid om je hiervoor uit te schrijven.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wetgeving, in het bijzonder de AVG, mag MHCO alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. MHCO hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

A.na verkregen toestemming van degene van wie wij persoonsgegevens verwerken;

B.in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;

C.om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

D.in verband met de gerechtvaardigde belangen van MHCO, waarbij MHCO erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in geval van:

 • het maken van studies en statistieken;
 • de uitoefening en de verdediging van de rechten van MHCO, bijvoorbeeld bij geschillen;
 • het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden of voor het detecteren van behoeften van de leden;

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

MHCO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Aan wie verstrekken wij jouw persoonsgegevens?

Voor het beheer van onze Platformen maken wij gebruik van derden. Het kan voorkomen dat deze derden toegang hebben tot je persoonsgegevens. Als dat het geval is, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doeleinden worden gebruikt. Je persoonsgegevens worden in geen geval door MHCO aan derden verkocht of met ze gedeeld.

1.Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen MHCO

MHCO kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen tussen de diverse medewerkers en vrijwilligers binnen de organisatie, voor zover dit noodzakelijk is gelet op het doel van de gegevensverwerking.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten MHCO

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en MHCO of wanneer MHCO hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

3. Geen commercieel gebruik

MHCO zal jouw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring, andere voorwaarden die van toepassing zijn verklaard of na voorafgaand besluit van de Algemene Vergadering.

Beveiliging

MHCO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. MHCO heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen. Je gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet. We leggen derden die worden ingeschakeld bij het beheer en de ontwikkeling van de Platformencontractueel de verplichting op om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Inzage, verwijderen en wijzigen: wat zijn jouw privacyrechten?

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Tenslotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens.
Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken.Je kunt jouw schriftelijke verzoeken dan wel vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen aan: [email protected].
Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk opwetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met ons [email protected].

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 mei 2019.